Trappemanualen

Trappemanualen utviklet av bransjeforeningen Norsk Trevare i samråd med de norske trappeprodusentene.

Trappemanualen gir anbefalinger til hvordan tekniske forskrifter (TEK 17) bør tolkes. Den er ment som et verktøy til forenkling av prosjektering, planleggegging og oppføring av trapp. Manualenerutarbeidet av bransjeforeningen i samarbeid med norske trappeprodusenter.

Prosjektering av trapperom

Det er den prosjekterende som har ansvar for å sette av tilstrekkelig plass til en trapp som oppfyller forskriftskravet, og som gir en god og sikker funksjon i bruk. Denne trappemanualen beskriver gjeldende regelverk, og gir anbefalinger som kan gi bedre løsninger enn det forskriften setter som minimumskrav.

Trappetype:

 • Intern trapp i boenhet
  Trapp i bolig. (enebolig, rekkehus, leilighet)
 • Hovedtrapp
  Hovedtrapp finnes både i bygg med tilgjengelig boenhet, og bygg med universell utforming. Med hovedtrapp i bygg med tilgjengelig boenhet menes den trappen som benyttes mellom ulike plan som hovedatkomst til boenheter. Der det finnes flere likeverdige trapper, vil den som framstår som mest sentral, være å anse som hovedtrapp.
 • Andre trapper i bygg med hovedtrapp
  Der det finnes flere trapper i tillegg til en hovedtrapp, vil trappene som ikke er hovedtrapp ha enklere krav enn hovedtrappen.
 • Trapp i uteareal(TEK17 § 8-9)
  Dette kapittelet omhandler atkomst, parkeringsareal og uteoppholdsareal i tilknytning til byggverk, og uteoppholdsareal for allmennheten. Det omfatter trapper som ikke er fysisk forbundet med byggverk.
Erøyvik Trevare as - kontakt oss
Erøyvik Trevare as - moderne trapper

Vinduer og glass i trapperom

Dersom det er glass/vindu i trapperommet, må man gjøre tiltak for å forhindre skade på person ved sammenstøt eller fall. Høyden fra gulv, repo eller trinn opp til glass må være minimum 0,8 m. Dersom høyden er mindre må glasset avskjermes, eller det må anvendes personsikkerhetsglass. Dette gjelder i alle typer bygg.

Belysning, kontrastfarger og taktil merking

Trapperom skal ha god belysning. På hovedtrapper i bygg med krav om universell utforming skal det være et taktilt farefelt foran øverste trappetrinn og et oppmerksomhetsfelt foran nederste trinn i hele trappens bredde. Feltene skal være taktilt og visuelt merket med luminanskontrast 0,8 i forhold til bakgrunnsfarge. Håndløperskal også ha luminanskontrast 0,8 i forhold til bakgrunnsfargen, og det skal være taktil merking med etasjeangivelse under håndløperi hver etasje

Plassering av dører nær trapp

Avstanden mellom dør og starten eller slutten på trappeløpet må være minimum 0,5 m. Internt i boenhet må avstanden være minimum 0,3m.Alle svingtrapper skal være 0,1m bredere enn kravet til rett trapp

Erøyvik Trevare as - trapper og trappeløsninger, dører og vinduer

Anbefalte trappemål

Prosjekteringen av trapperommet er en forutsetning for å få en trapp som er god å gå i, og ikke minst en trapp som tilfredsstiller kravene i Byggeforskriften. Vi har de siste årene sett en tendens til tykkere bjelkelag grunnet bl.a. tekniske installasjoner. Dette fører til økt etasjehøyde, behov for flere opptrinn, og derfor også større areal som må avsettes til trappen.

Her er angitt anbefalte mål (i cm) på trapper til boliger, forutsatt etasjehøyde maks 277 cm og 15 opptrinn. (Ved større etasjehøyde bør antall opptrinn økes, og det må derved også avsettes større areal til trappen.)

Vekslingsåpningen bør ha en bredde på minimum 97 cm, ferdig kledd.

Kontakt trappe-produsenten for detaljer ved høyde over 277 cm.

Krav til trapperom

Hva må være klart til måltaking?

 • Ryddig trapperom.
 • Ferdig kledde, og helst ferdig sparkla vegger og vekselkant.
 • Dersom måltaking skjer på stenderverk har kunden ansvaret for målene.
 • Gulv skal være ferdig avrettet og evt. spon skal være lagt.
 • Det er ikke nødvendig at parkett eller flis er lagt. Tykkelse på flis og parkett må oppgis ved bestilling.
 • Eventuelt skjulte rør må påvises av kunde ettersom vanger, håndlister og stolper festes til vegg og stendere. Min 40 mm tilgjengelig skruefeste.
 • Vegger skal være i vinkel og lodd, og gulv i vater ihht. normalkrav i NS 3420.

Bygging av trapperom:

 • Vekselkant må ha nødvendig fasthet for skruing.
 • Stender i etasje over for feste av vegghandlist, plasseres 300mm tilbake fra vekselkant. (2 etg)
 • Det må benyttes stendere av tre. Betong kan og benyttes.
 • Ved horisontal lekting på yttervegg må det ”kubbes” med vertikale spikerslag C-C 300. Alternativt kan det plates med 15 mm x-finer før endelig veggkledning.
 • Lettbetong og lettklinker kan normalt benyttes, men ikke der bæring av trapp i hovedsak blir overført til vegg.
 • Vannbåren varme eller øvrige innstallasjoner i gulv må legges minimum 150 mm fra vekselkant.

Råd:

 • Det bør ikke legges varme i gulv under trapp.
 • Varmepumpe i trapperomfrarådes.
 • Teknsike innretninger og varmekilder frarådes under trapp.
 • Trapp bør ikke klees inn(egne rom under trapp).
 • Trinnlydplater skal ligge med fast (limt) treramme rundt trapperommet.
 • Returgelender må festes til gulv selv om det er parkett eller heltre gulv.
 • Enkelte trappemodeller krever dobbel vekselbjelke eller limtredrager langs vekselkant. (evt. sideveis avstivning)
Trappemanual-Erøyvik-trevare- trappemanualen - bygging av trapperom

Definisjoner

Inntrinn: Horisontal avstand fra trinnforkant til neste trinnforkant, målt langs ganglinjen.

Opptrinn: Vertikal avstand fra trinnkant til neste trinnkant.

Trinndybde: Horisontal avstand fra forkant til bakkant på trinnet.

Trinnlengde: Avstand fra vange eller sidekant (trinnets ytre synlige del) til vange eller sidekant målt langs trinnforkant.

Bredde på trappeløp: Avstand måles utvendig på en vangetrapp. På trapp med oppsala vange eller uten vange, måles til ytterkant trin

Stusstrinn: Vertikal del som fyller åpningen mellom to trinn.

Barnesikringslist: Vertikal del som begrenser åpningen mellom to trinn.

Stigningsvinkel: Helningsvinkel målt langs ganglinjen.

Trappeformelen: 2 x opptrinn + 1 x inntrinn. Bør være 620 mm ± 20mm.

Ganglinje: Tenkt linje i avstand 300 mm fra håndlist langs trappens ytre begrensning. Ganglinjen fungerer som konstruksjonslinje, og inntrinn måles langs denne linjen. Ganglinjen følger en sirkelbue der trappen svinger. På repos har ganglinjen samme avstand fra trappens indre begrensning som  i trappeløp.

Indre ganglinje: Tenkt linje i avstand 300 mm fra håndlist langs trappens indre begrensning. Brukes bare for trapper med trappebredde >1100 mm.

Trappens indre begrensning: Trappebreddens begrensning på høyre side i en høyretrapp, og på venstre side i en venstretrapp.

Trappens ytre begrensning: Trappebreddens begrensning på venstre side i en høyretrapp, og på høyre side i en venstretrapp.

Høyretrapp: Trapp som svinger til høyre når man går oppover trappen.

Venstretrapp: Trapp som svinger til venstre når man går oppover trappen.

Pil som markerer retning: Når det tegnes en pil i grunnriss på en trappetegning angir den alltid retningen oppover i trappen.

Nummerering av trinn: Når en trappetegning viser nummerering av trinn, benyttes alltid nummerering med laveste tall nederst.

Erøyvik Trevare as - Feste for glassrekke

Rekkverk

Høyde: Høyde på rekkverk skal være minimum 0,9 m i bolig. Høydekravet for rekkverk i trapper gjelder i hele trappeløpet inkludert returrekkverk og rekkverk på repos. Med returrekkverk menes rekkverk rundt trappehullet. På balkonger, tribuner, passasjer og lignende skal rekkverket ha en høyde på minimum 1,0 m. Der høydeforskjellen er mer enn 10 meter over terreng, skal rekkverkshøyden være minimum 1,2 m.Alle nivåforskjeller på mer enn 0,5m må sikres med rekkverk eller lignende.

Håndløper: Det skal være håndløperpå begge sider i en trapp. Håndløperenskal være plassert med overkant mellom 0,8 og 0,9 m over gulv/trinn.

For hovedtrapper skal Håndløperen:

 1. være i én høyde med overkant 0,8 m eller i to høyder med overkant henholdsvis 0,9 m og 0,7 m, målt fra inntrinnets forkant
 2. føres utover øverste og nederste trinn med avrundet avslutning
 3. følge trappeløpet, og rundt på mellomrepos. I spindeltrapp hvor spindelen (søylen midt i trappa) kan brukes til å holde seg i, kan denne fungere som håndløper. Dersom håndløperen stikker mer enn 0,10 m ut i trappeløpet, må bredden på trappeløpet økes tilsvarende.

I bygning med krav om tilgjengelig boenhet og i byggverk med krav om universell utforming skal håndløperen utformes slik at den gir et godt grep:

 • Runde håndløpere må ha diameter på 40 til 45 mm.
 • Ovale eller flatehåndløpere må ha omkrets på 100 til 150 mm.
 • Håndløpere må ha fri avstand på minimum 45 mm til vegger og andre hindringer.

Åpninger: Åpninger i rekkverk skal inntil en høyde på 0,75 m være maksimum 0,10 m. For rekkverk over 1,0 m skal åpninger i rekkverket være maksimum 0,10 m i en høyde opp til minimum 0,25 m under topp av rekkverk. Horisontal avstand mellom bygningsdel og utenpåliggende rekkverk skal være maksimum 0,05 m. Liggende spiler eller lignende somgjør det enkelt for barn å klatre, må unngås.

Glass: Dersom det benyttes glass i rekkverk skal det benyttes laminert glass. Kun ved nivåforskjeller under 0,5 m vil det være tilstrekkelig med herdet glass. Vanlig floatglass skal ikke benyttes.

Rehabilitering

Denne trappemanualen bygger på Teknisk forskrift utgitt i 2017 (TEK 17). Ved rehabilitering av eksisterende bygg skal denneforskriftenfølges, dersom arbeidet er søknadspliktig. Ved tiltak som ikke er søknadspliktig, anbefales også at dagens forskrift følges. Dersom det er umulig,må endringene som gjøres, ikke føre til at bygningen blir ytterligere i strid med dagens forskrift.

Toleranser (NS 3932 er tilbaketrukket)

Det er en forutsetning at vegger og gulv på forhånd er utført i henhold til normalkrav om planhet og retnings toleranser for bygg i NS 3420.

Trappedetalj / Type avvikTillatt avvik
Inntrinn± 3 mm
Opptrinn, generelt± 2 mm
Opptrinn, nederst± 15 mm
Opptrinn, øverst+ 5 mm / – 10 mm
Helning i trinnets lengderetning5 ‰
Helning målt i ganglinjen2 mm
Overflateavvik, (svanker og bulninger) målelengde inntil 1000 mm3 mm